Produkty

Nabízíme široké spektrum kogeneračních jednotek o různém výkonu, od mikro kogenerací až po několika megawattové kogenerační jednotky.

Co je kogenerace

Kogenerace nebo také kombinovaná výroba elektřiny a tepla (ve zkratce KVET), je vysoce efektivní a spolehlivý způsob výroby tepla a elektřiny. Jedná se o lokální zdroj, který se instaluje v místě spotřeby. Při běžné výrobě elektřiny je přebytečné teplo odváděno a dále nevyužito. Naopak kogenerační jednotka se snaží toto teplo maximálně využít. Kogenerační jednotky pak dosahují palivové účinnosti přes 90 % oproti 30-40 % u klasických zdrojů.

Příklady využití:

Palivem do kogenerační jednotky může být:

 • topný olej,
 • zemní plyn, LPG,
 • komunální odpad.

Dle typu kogenerace pak vstupuje palivo do motoru, plynové turbíny či kotle (parní turbína). Obvykle je kogenerační jednotka tvořena pístovým spalovacím motorem na zemní plyn či bioplyn, který pohání synchronní generátor, vyrábějící elektrickou energii. Motor je chlazen pracovní látkou (chladící voda), která předává teplo do místa spotřeby. Lze také využít teplo z výfukových spalin motoru pro zajištění ještě vyšší účinnosti procesu přeměny energie.

Celý modul kogenerační jednotky je umístěn na nosném rámu a dle požadavku zákazníka proveden ve variantě bez kapoty, s kapotou či v kontejneru.

Bez kapoty

Jedná se o nejlevnější variantu, kterou lze instalovat zejména do průmyslových objektu a do odhlučněných strojoven, kotelen či výtopen, kde jsou připravený podmínky pro instalaci.

S kapotou

Jedná se o opláštěný a ucelený modul připravený k okamžitému spuštění. Snižuje hlučnost a je vhodný do všech budov a průmyslových objektů.

Kontejner

Toto provedení je určeno pro venkovní umístění jednotky. Výhodou je vysoká odolnost na vnější vlivy a rychlejší instalace. V tomto provedení je jednotka mobilní.

Výhody kogenerace:

 • vysoká účinnost výroby a z toho plynoucí úspora paliva,
 • snížení emisí skleníkových plynů,
 • zdroj je konstruován a navrhnut přímo na spotřebitele, nedochází k předimenzování zdroje a efekt úspory je maximalizován,
 • snížení nákladů na dodávku elektřiny,
 • zvýšení bezpečnosti dodávek energie.

Trigenerace

Existuje také možnost využití trigenerace neboli výroby elektřiny, tepla a chladu. V případě trigenerace je poblíž kogenerační jednotky instalováno absorpční chlazení, které mění teplo na chlad. Výhodou pak může být využití kogenerační jednotky zejména v letním období (mimo otopné období), kdy lze teplo spotřebovávat pro výrobu chladu.

Způsob financování

Kogenerační jednotku lze financovat klasickým způsobem, tj. pomocí vlastních zdrojů. Společnost Amper Generation, s.r.o. pak dodá jednotku na klíč a odladí její provoz.

Druhá možnost financování je ze strany Amper Generation, s.r.o. Tento způsob financování počítá s investicí ze strany Amper Generation. Následně zákazník odebírá energie z provozu kogenerační jednotky dle smluvené ceny. Kromě samotné investice financuje společnost také náklady spojené s instalaci (stavební úpravy, akumulační nádrž, projektová dokumentace, MaR a případné další náklady). Navíc odpadá případná starost s přetoky elektrické energie do sítě.

Výhody této varianty jsou zejména:

 • OKAMŽITÉ ÚSPORY nákladů za energie, bez rizika jakékoli investice ze strany zákazníka,

 • z instalace kogenerační jednotky neplynou ŽÁDNÉ INVESTIČNÍ NÁKLADY, ani náklady spojené s vytvořením PD, inženýrskou činností atd.,

 • nabízí MOŽNOST ODKUPU KGJ po šestém roce provozu,

 • ZÁKAZNÍK SE NEZAVAZUJE K ODBĚRU PEVNÉHO MNOŽSTVÍ TEPLA z KGJ a odebírá pouze množství, které spotřebuje,

 • společně s teplem lze z KGJ odebírat i ELEKTRICKOU ENERGII ZA VÝHODNĚJŠÍ CENU, což zvyšuje celkovou úsporu,

 • BEZ STAROSTÍ – po celou dobu životnosti KGJ je ze strany společnosti Amper Generation zajištěn veškerý servis zařízení, včetně administrativy spojené s provozem,

 • CENY ELEKTRICKÉ A TEPELNÉ ENERGIE odebírané z KGJ, jsou v dalších letech trvání smlouvy NASTAVENY TRANSPARENTNĚ dle vývoje ceny zemního plynu, případně elektřiny na burze.

Sestavení nabídky

Mate zájem o sestavení nabídky na provoz kogenerační jednotky?

Abychom pro Vás mohli sestavit nabídku na provoz kogenerační jednotky potřebujeme se seznámit s místem instalace. Jsou pro nás klíčové zejména tyto informace:

 • Roční průběh spotřeby tepla/zemního plynu

  • Vyžaduje: Faktury za poslední ucelený rok

 • Roční průběh spotřeby elektrické energie

  • Vyžaduje: Faktury za elektřinu za poslední ucelený rok

 • Současná cena energií

  • Vyžaduje: Jednu fakturu ze aktuálního roku za elektřinu a jedna za teplo/zemní plyn

 • Detailnější průběh spotřeby (je-li k dispozici)

  • Vyžaduje: Měření ¼ maxima, popřípadě jiné detailnější údaje o měření spotřeby energií

 • Znalost prostoru případné instalace kogenerační jednotky

  • Vyžaduje: osobní prohlídku prostorů zákazníka